Ensiapukurssi: EA1 16h Vantaalla

Ensiapukurssi: EA1 16h
Kommentoi

EA1 (16h) kurssin kouluttajamme ovat ensi- ja akuuttihoidossa työskenteleviä kokeneita ammattilaisia. Kaikki kouluttajamme ovat lisäksi suorittaneet SPR:n Ensiavun ja terveystiedon kouluttajan (ETK) pätevyyden, joten EA1-kurssiltamme saat tarvittaessa myös SPR:n ensiapukortin. Tästä kurssista saat myös halutessasi ammattikuljettajien jatkokoulutuspäivämerkinnät.

EA1 kurssin sisältö:
* Aut­ta­mis­toi­min­ta onnet­to­muu­des­sa tai sairauskohtauksessa
* Tajut­to­mal­le annet­ta­va ensiapu
* Perus­el­vy­tys
* Vie­ra­se­si­ne hengitysteissä
* Veren­kier­ron häi­riö­ti­la (sok­ki)
* Haa­vat
* Taval­li­sim­mat sairauskohtaukset
* Palo­vam­mat ja säh­kön aiheut­ta­mat vammat
* Nivel­vam­mat ja murtumat
* Myr­ky­tyk­set

EA1 kurs­sin kes­to on 16 oppi­tun­tia. Yhden oppi­tun­nin pituus on 45 minuut­tia. Kurs­sin tun­nit voi­daan jakaa useam­mal­le päi­väl­le, kaik­ki osiot tulee kui­ten­kin suo­rit­taa puo­len vuo­den sisäl­lä. Kou­lu­tuk­sen anta­ma päte­vyys on voi­mas­sa kol­me (3) vuotta.

Kurssin hintaan kuuluu aamupala, lounas ja iltapäiväkahvit. Kou­lu­tuk­sen yhtey­des­sä on mah­dol­li­suus lunas­taa SPR:n viral­li­nen EA1-kort­ti hin­taan 10 e / kortti. EA1 kurs­seil­tam­me on mah­dol­li­suus saa­da myös ammat­ti­pä­te­vyys­kou­lu­tuk­sen kak­si (2) direk­tii­vi­päi­vää. Huo­mioit­han että halu­tes­sa­si direk­tii­vi­päi­vä­mer­kin­nän, se teh­dään kurs­sin yhtey­des­sä. Lii­ken­teen tur­val­li­suus­vi­ras­toon (Tra­Fi) teh­tä­väs­tä ilmoi­tuk­ses­ta veloi­tam­me rekis­te­röin­ti­ku­lut 17 e (alv 0%) / hlö / jatkokoulutuspäivä.

Ensiapukurssi: EA1 16h - kommentit (0)

profile-image-of-writer
Lähetä