Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24§:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Sagaboost Oy (2694650-7)
Lapiosaarenkatu 7 A 4
33250 Tampere

Sähköposti: info at reppuli.com-sähköpostiosoite

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Samu Tuomisto
Sagaboost Oy
Lapiosaarenkatu 7 A 4
33250 Tampere

Sähköposti: samu.tuomisto at reppuli.com-sähköpostiosoite
Puhelin: 040 531 1588

3. Rekisterin nimi

Reppuli.com-palvelun asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • palvelun toteuttaminen,
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • asiakastapahtumien varmentaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen,
 • markkinointi,
 • mielipide- ja markkinatutkimukset,
 • analysointi ja tilastointi sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan käyttää soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin luvan- ja kiellonvaraisesti rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä rekisterinpitäjän valikoimien yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen ja muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • yksityiskäyttäjän perustiedot, kuten nimi, osoite, kieli, ikä, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet,
 • yrityskäyttäjän perustiedot, kuten yrityksen nimi, osoite, Y-tunnus, yhteyshenkilön nimi, yhteishenkilön ammatti, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tuote-, palvelu- ja tilaustiedot, myyjätiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot ja peruutustiedot,
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • lupatiedot ja kiellot, kuten suoramarkkinointiluvat ja -kiellot,
 • mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot,
 • tapahtuma-, käyttäjäanalyysi- ja profilointitiedot,
 • nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut,
 • maksullisten ja korkeaa tietoturvatasoa vaativien palveluiden osalta henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten,
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

6. Säännönmukaiset tiedonlähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla
 • rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista
 • henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

Reppuli-verkkopalvelu voi kerätä palvelun käytöstä tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, sovelluksen tunnisteen tai laitetunnisteiden avulla.

Palvelussa on käytössä esimerkiksi Google Analytics, joka on Google Inc. (”Google”) toimittama analytiikkatyökalu. Google Analytics -sovellus käyttää toimiakseen evästeitä, jotka tallentuvat selaimeen ja joiden avulla voidaan analysoida verkkopalvelusivujen käyttöä. Google Analytics -sovelluksen evästeet keräävät anonyymia tietoa verkkopalvelusivujen liikenteestä. Jos asiakas ei halua Google Analyticsin käyttävän tietojaan, hän voi asentaa selaimeensa Google Analyticsin Opt-out Browser -lisäosan (Google Analytics Opt-out Browser Add-on - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout).

Palvelussa käytetään evästeitä myös mainonnan kohdentamiseen. Palvelussa näkyvää Google-mainosverkkomainontaa asiakas voi hallita ja kieltää muokkaamalla asetuksiaan "Mainosasetukset"-sivulla (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=fi).

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Rekisterinpitäjä voi siirtää rekisteröidyn henkilötietoja asiallisen yhteyden päättymisen jälkeen rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden suoramarkkinointirekistereihin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto
Säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy asiaankuuluvilla henkilöillä.

B. Sähköisesti talletetut tiedot
Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Heitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

10. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu lähettämällä tarkastuspyyntö rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Tarkastuspyynnön on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista sekä oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.