Reppuli.com-verkkopalvelu käyttöehdot

1. Käyttöehtojen soveltaminen

Reppuli.com-verkkopalvelu on Sagaboost Oy:n (jäljempänä "Palveluntarjoaja") tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa reppuli.com julkaisema palvelu (jäljempänä "Palvelu"). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Palveluntarjoajan valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan Palveluntarjoajan ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelun käyttö edellyttää, että Asiakas hyväksyy ja noudattaa Käyttöehtoja, Palveluun sisältyvissä erillisissä maksuttomissa tai maksullisissa palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja, sekä Palvelun kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palveluiden käyttö- ja muita ehtoja. Lisäksi Palvelun käyttö edellyttää, että käyttäjä hyväksyy Palvelun Tietosuojaselosteen.

Mikäli Palvelun sisältämiin yksittäisiin erillisiin palveluihin sovellettavat erityisehdot ovat ristiriidassa näiden Käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä yksittäisiä erityisehtoja kyseistä palvelua koskien, joita nämä Käyttöehdot täydentävät. Kolmansien osapuolien tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen tahon sopimusehtoja. Käyttäjä on kuitenkin aina velvollinen noudattamaan näitä Käyttöoikeusehtoja suhteessa Palveluntarjoajaan.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun toimituksellisen itse tuottamansa sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Palveluntarjoajalla ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

2. Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas vakuuttaa tutustuneensa näihin Käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä Käyttöehtoja. Mikäli et hyväksy Käyttöehtoja, kehotamme sinua ystävällisesti olemaan käyttämättä Palvelua.

Rekisteröitymisen yhteydessä Palveluntarjoaja edellyttää Asiakasta luovuttamaan palvelun toimittamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja (jäljempänä "Käyttäjätiedot"), joiden avulla Asiakas voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Rekisteröityessään Asiakas valitsee itselleen salasanalla suojatun nimimerkin, joka toimii Palvelussa Asiakkaan yksilöivänä käyttäjäkohtaisena tunnuksena (jäljempänä ”Käyttäjätunnus”). Asiakas sitoutuu Palvelua käyttäessään pitämään Käyttäjätiedot ajan tasalla. Väärien Käyttäjätietojen antaminen on rikos.

Rekisteröityessään Palveluun Asiakas saa oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Asiakas saa palveluihin tämän sopimuksen mukaisen rajoitetun käyttöoikeuden.

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Palveluntarjoaja pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia Käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti tai epäasiallisesti tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän Asiakkaan tulee olla täysivaltainen. Palveluun voi rekisteröityä Asiakkaaksi myös oikeushenkilö. Oikeushenkilöllä tulee olla kelpoisuus päättää ja sitoutua Palvelussa tehtäviin toimiin. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi Käyttäjätunnus.

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun Tietosuojaselosteen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjätunnus voi jäädä näkymään Palvelun viestinnällisiin osioihin, kuten Palvelussa käytyihin keskusteluihin ja palautteisiin tai muihin Palveluun lisättyihin sisältöihin, myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Käyttäjätiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa tiettyjä Käyttäjätietoja Palvelun toisille Asiakkaille kaupanteon, lahjoituksen antamisen ja vastaanottamisen, tuotteiden vaihtamisen tai muun Asiakkaiden välisen vuorovaikutuksen yhteydessä.

3. Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Asiakas vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Asiakas sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden Käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien ohjeiden ja sääntöjen sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Asiakas sitoutuu noudattamaan muualla Palvelussa asetettuja sääntöjä ja ohjeita. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää Palvelun yhteydessä ilmoitetun hinnan suorittamista (jäljempänä ”Maksulliset palvelut”).

Asiakas on vastuussa oman käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan on säännöllisesti vaihdettava salasanansa luottamuksellisuuden varmistamiseksi. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Palveluntarjoajalle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen info at reppuli.com-sähköpostiosoite. Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Palveluntarjoajalle käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Palveluntarjoaja on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Palveluntarjoajalla on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Verkkoympäristössä toimivat palvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta. Asiakas vastaa myös Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta ja siitä, etteivät ne aiheuta haittaa, häiriötä tai vahinkoa Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.

Asiakas on korvausvelvollinen Palveluntarjoajalle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

3.1 Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu sisällöstä

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Palveluntarjoajalle, Palveluntarjoajan sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon. Asiakas sitoutuu olemaan ryhtymättä mihinkään toimenpiteisiin Palveluntarjoajaa vastaan liittyen Palveluntarjoajalle toimittamaansa tai Palvelun kautta levittämäänsä aineistoon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Palveluntarjoaja ja/tai Palveluntarjoajan yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Asiakkaan mielipiteet Palvelussa eivät välttämättä edusta Palveluntarjoajan mielipiteitä tai linjaa. Palveluun lisätyn aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä on lakien ja hyvien tapojen sekä Palvelun käyttöehtojen, sääntöjen ja muiden ohjeiden mukaisia. Kirjoittaja on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä.

Asiakas sitoutuu kuvaamaan Palveluun lisäämiään tuotteita totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti. Asiakas vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus myydä, lahjoittaa, vaihtaa tai vuokrata ilmoittamansa tuotteet, joita hän Palvelussa vastaavasti tarjoaa myytäviksi, lahjoitettavaksi, vaihdettavaksi tai vuokrattavaksi.

Asiakas tiedostaa, että Palvelussa tehty myyntitarjous on aina sitova, ellei Asiakas ole erikseen toisin ilmoittanut. Asiakas tiedostaa lisäksi, että Palvelussa tehty ostotarjous on aina sitova, kun ostotarjous on tehty myyntitarjouksen ehtojen mukaisesti, tietyssä ajassa ja tiettyyn vähimmäishintaan.

Kun Asiakas julkaisee tietoja tai sisältöä, se tarkoittaa, että Asiakas sallii kaikkien, myös Palveluun kuulumattomien tahojen, nähdä ja käyttää kyseisiä tietoja sekä yhdistää ne Asiakkaaseen (esimerkiksi nimimerkkiin ja profiilikuvaan).

Palveluun ei saa lisätä sisältöä, jonka tarjoamisen Palveluntarjoaja on kieltänyt. Palveluntarjoajalla on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

4. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu

Palveluntarjoaja tarjoaa Palvelun Asiakkaalle verkkopalvelun, joka on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa.

Käyttökatkot ovat mahdollisia huoltotarpeiden, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se tai sen sopimuskumppanit eivät vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu tai sen osien tarjoaminen muutoksen, uudistuksen tai siihen liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti ja sillä on oikeus muuttaa niitä ja niiden sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelu tai sen osien tuottaminen ja tarjoaminen Asiakkaalle ilman erillistä ilmoitusta.

Palveluntarjoaja ei ole Asiakkaiden välisen kaupankäynnin, tuotteiden lahjoittamisen, vaihtamisen tai vuokraamisen osapuoli. Kaupankäynti, tuotteiden lahjoittaminen, vaihtaminen ja vuokraaminen tapahtuu Asiakkaiden kesken ja vastuu kaupasta tai muusta Asiakkaiden keskenään sopimasta toiminnasta ja sen toteutumisesta on Palvelun Asiakkailla. Palveluntarjoaja ei vastaa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä, tuotteen lahjoituksesta, vaihtamisesta tai vuokraamisesta Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille. Palveluntarjoaja ei vastaa mistään vahingoista tai muista haitallisuuksista, joita virheelliset tai riittämättömät Käyttäjä- tai tuotetiedot mahdollisesti aiheuttavat Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja (mukaan lukien sen palveluntarjoajat) ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, mukaan lukien viivästys, käyttämättä jääneestä palvelun käyttömahdollisuudesta aiheutunut vahinko, tulojen, liikearvon, käyttöoikeuden tai tiedon menetys taikka muu taloudellinen menetys, joka johtuu (i) palvelun tai tuotteen käytöstä tai siitä, ettei sitä ole voitu käyttää; (ii) korvaavan tuotteen tai palvelun hankkimisesta aiheutuneesta kulusta, (iii) palvelun kautta saadusta tiedosta tai informaatiosta, tai viestistä joka on vastaanotettu palvelun kautta; (iv) oikeudettomasta pääsystä tiedonsiirtoihin tai niiden luvattomasta muuttamisesta; tai (v) muista palveluun liittyvistä olosuhteista. Palvelu tarjotaan ”sellaisena kuin se on” ja Palveluntarjoaja kiistää kaikki nimenomaiset tai oletetut takuut. Palvelun hyödyntäminen tapahtuu Asiakkaan omalla vastuulla.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Asiakkaan Käyttäjätunnus Asiakkaan toimiessa näiden Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti taikka mikäli Asiakas ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen.

4.1. Palveluntarjoajan oikeudet ja vastuu sisällöstä

Palveluntarjoaja vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Palveluntarjoajan palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. Käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Asiakkaiden Palveluun lisäämistä sisällöistä tai niiden virheettömyydestä taikka laillisuudesta, Asiakkaan ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta tai siitä onko Asiakas oikeustoimikelpoinen tekemään lahjoituksia, myynti-, osto- tai vuokraustarjouksia.

Palveluntarjoaja voi julkaista mainoksia Palvelussa tai Asiakkaan sisällön yhteydessä tai käyttää Asiakkaan sisältöä mainonnan yhteydessä. Asiakas antaa Palveluntarjoajalle luvan käyttää Asiakkaan käyttäjätunnusta, profiilikuvaa, sisältöä ja tietoja Palveluntarjoajan tuottamissa tai kehittämissä kaupallisissa, sponsoroiduissa tai muissa vastaavissa sisällöissä. Mainonnan tapoja, keinoja ja kattavuutta koskevia ehtoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Palvelussa annettavia yleisluontoisia neuvoja, tietoja tai ohjeita ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi Palveluntarjoajaa tai muuta palveluntarjoajaa sitoviksi neuvoiksi, tiedoiksi tai ohjeiksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei myöskään voi esittää Palveluntarjoajaa tai muuta palveluntarjoajaa kohtaan vaatimuksia. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien virheellisten, puutteellisten tai tulkinnanvaraisten tietojen käyttämisestä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla.

Palveluntarjoaja ei omista Palvelussa tai sen kautta Asiakkaan julkaisemaa sisältöä. Asiakas sitoutuu antamaan Palveluntarjoajalle seuraavat, tekstien, kuvien ja videoiden kaltaista tekijänoikeuden kattamaa sisältöä koskevat luvat: ei-yksinomainen, siirrettävä, alilisensoitava, maksuton, maailmanlaajuinen lupa (tekijänoikeuslupa) käyttää mitä tahansa tekijänoikeussisältöä, jonka Asiakas julkaisee Palvelussa tai Palvelun yhteydessä. Asiakas luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa harkintansa mukaan.

Tämä tekijänoikeuslupa päättyy, kun Asiakas poistaa tekijänoikeussisällön tai Käyttäjätunnuksensa, ja jollei Asiakkaan sisältöä ole jaettu muiden sellaisten Asiakkaiden kanssa, jotka eivät ole poistaneet sisältöä. Sisältö voi säilyä varmuuskopioissa kohtuullisen ajan (vaikka se ei ole tällöin muiden saatavilla).

Asiakas voi myöntää toiselle Asiakkaalle tiettyyn sisältöön rajatun ei-yksinomaisen, maksuttoman, siirrettävän, edelleen jaettavan, maailmanlaajuisen luvan käyttää, muuttaa ja muokata Palvelussa tai sen kautta julkaistua sisältöä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että Asiakas voi tuotteen myydessään, lahjoittaessaan tai sen vaihtaessaan antaa luvan kopioida tai siirtää tuotteeseen liittyvän sisällön toisen Asiakkaan hallintaan käytettäväksi ja muokattavaksi.

Asiakkaalle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Asiakkaan toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa Palvelun Asiakkaiden käyttäytymisestä. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden seurata Asiakkaiden välisiä riita-asioita ja osallistua niihin, mutta ei ole velvollinen tekemään niin. Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai palvelun laadun parantamista varten.

4.2. Maksulliset palvelut

Palveluntarjoajan tarjoamat palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta.

Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista viimeistään eräpäivänä. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja.

Joitakin palveluita voi olla mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes Asiakas peruuttaa tilauksen. Mikäli Asiakas on valinnut kestotilauksen laskutustavaksi luottokorttimaksun, veloitetaan tilausmaksu automaattisesti hänen luottokortiltaan sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin – luottokortilta kunkin laskutusjakson alussa veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Voimassaolevat hinnat löytyvät Palvelun verkkosivustolta.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palveluun sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Palveluntarjoaja laskuttaa Maksullisista palveluista sähköisesti, lähettäen linkin maksua varten sekä Asiakkaan sähköpostiin että Asiakkaan Palvelussa sijaitsevalle omalle sivulle. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Asiakkaalle muistutuslasku sekä periä Asiakkaalta viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun tai katkaista Asiakkaan tilaamat Maksulliset palvelut sekä lopettaa Asiakkaan tuotteiden myynti ja esittely.

5. Muutokset käyttöehdoissa

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Käyttöehtoja ja hintoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja maksullisia palveluita. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla tai Palvelussa.

Asiakas hyväksyy muutokset itseään sitoviksi käyttämällä palvelua tai nimenomaisella hyväksymistoimella. Asiakkaan tulee lopettaa Palvelun käyttö, mikäli Asiakas ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja.

6. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Asiakkaan hyväksyessä nämä Käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myöntäessä Asiakkaalle käyttöoikeuden palveluun.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai Palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Asiakkaan Käyttäjätunnuksen. Asiakas ymmärtää ja hyväksyy, että sopimuksen päättyessä Palveluntarjoajalla on oikeus hävittää kaikki Asiakasta koskevat tiedot sekä Asiakkaan tuottama ja Palveluun toimittama aineisto. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta toimittaa Asiakkaalle kyseistä aineistoa, vaan Asiakas on vastuussa oman aineistonsa tarpeellisista varmuuskopioista.

7. Sopimuksen siirtäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus, Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä Palveluun liittyvät asiakkuudet Palveluntarjoajan konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

8. Evästeiden ja muiden tekniikoiden käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä ja vastaavia tekniikoita Tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

9. Ylivoimainen este

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa Palveluntarjoajan Palveluun liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää Palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muu tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä Palvelun sivuilla heti sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

10. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, palvelukohtaisiin ehtoihin, Palvelun Tietosuojaselosteeseen sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on Suomessa oikeus nostaa kanne myös oman kotipaikkansa yleisessä alioikeudessa. Kuluttaja-asiakkaalla on myös oikeus pyytää riitaan kuluttajavalituslautakunnan ratkaisusuositusta. Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset.

11. Käyttöehtojen voimaantulo

Nämä Käyttöehdot tulevat voimaan 1.9.2015 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Palveluntarjoajan ylläpitämiin Palveluihin, jollei sopijapuolten välillä kirjallisesti toisin sovita.

Muokattu: 1.9.2015.